ەلوردادا 17- ناۋرىزدا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى 17- ناۋرىز كۇنى ەلوردادا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسىن ۇسىنادى.

10.00 دە ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ وتىرىسى وتەدى. كەزدەسۋ www.senate.parlam.kz سايتىندا ونلاين كورسەتىلەدى.

10.00 دە ل. گۋميليەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ- دە ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ سايلاۋ بارىسى بويىنشا نۇر-سۇلتان جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسەدى.

11.00 دە بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىندا تۇركى الەمىنىڭ ەجەلگى مەرەكەلەرىنىڭ ءبىرى - ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم مۇراجايىندا «ۇلى دالانىڭ تاريحى مەن مادەنيەتى» كورمەسىنىڭ رەسمي اشىلۋى وتەدى.

11.00 دە Hilton Astana (EXPO) قوناق ۇيىندە «شىعىس-باتىس» حالىقارالىق گەوساياسي بولجام ورتالىعى «جاڭا الەمدىك ءتارتىپ سىن-تەگەۋرىندەرىنىڭ پاراديگماسى. وزگەرۋ ۋاقىتى» تاقىرىبىندا حالىقارالىق ساراپتامالىق ديالوگ الاڭىن اشادى.

14.30 دا ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە «بەيجىڭ-2022 قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ قورىتىندىسى» تاقىرىبىندا باسپا ءسوز ءماسليحاتى وتەدى.

سپيكەرلەر: ق ر م س م سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سامات ەرعاليەۆ؛ ق ر ۇلتتىق پاراليمپيادا كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى ەرلان سۇلەيمەنوۆ؛ پەكين 2022 XIII قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەگەرى الەكساندر گەرليتس.

كورسەتىلىم سىلتەمەلەرى: Youtube، Facebook.

15.00 دە ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى كىتاپحاناسىنىنىڭ كوركەم گالەرەياسىندا نۇر-سۇلتان قالاسى سۋرەتشىلەر وداعى جاستار بىرلەستىگىنىڭ مۇشەسى ايدانا ءمىنايداروۆانىڭ «كۇن شاپاعى» جەكە كورمەسىنىڭ اشىلۋى وتەدى.

كورمە كىتاپحانانىڭ «تاۋەلسىزدىكتىڭ مادەني نەگىزى» جوباسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى.

16.00 دە ج و و باسشىلىعىنىڭ، لەكتورلار مەن بيزنەس-ترەنەرلەردىڭ مۆا/ەمۆا باعدارلامالارىنىڭ ءبىلىم الۋشىلارىمەن كەزدەسۋى وتەدى.

باعدارلامالار ەل ەكونوميكاسى ءۇشىن قاجەتتى باسقارۋشى كادرلاردى دايارلاۋعا باعىتتالعان.

ءبىرىنشى جيىنعا ارنالعان ساباق ءۇش باعدارلاما - «ستراتەگيالىق مەنەدجمەنت»، «قارجىنى باسقارۋ»، «قوناقجايلىلىق جانە بوس ۋاقىتتى باسقارۋ» بويىنشا وتكىزىلەدى.

19.00 دە قازاقستانداعى جاپونيا ەلشىلىگى جاپون يمپەراتورىنىڭ تۋعان كۇنى قۇرمەتىنە سالتاناتتى قابىلداۋ وتكىزەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار