ابايدىڭ مەرەيتويىندا شىعىس جۇرتى 170 شاقىرىمدى جاياۋ ءجۇرىپ شىعادى

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاقتىڭ ۇلى ويشىلى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 170 جىلدىق مەرەيتويىندا سەمەي مەن جيدەباي اراسىندا جاياۋلار مارافونى ۇيىمداستىرىلادى، - دەپ حابارلايدى tengrinews.kz ءتىلشىسى شىعىس قازاقستان وبلىستىق اقپاراتتىق ورتالىعىنا سىلتەمە جاساپ.

بۇل تۋرالى وبلىستىق مادەنيەت، مۇراعاتتار جانە قۇجاتتاما باسقارماسىنىڭ باسشىسى مىندەتىن اتقارۋشى رۋسلان قايىرسىنوۆ حابارلادى.

«مەرەيتويدى تويلاۋ شەڭبەرىندە 3-9 - تامىز ارالىعىندا سەمەي - جيدەباي باعىتى بويىنشا «اباي قۇنانباي ۇلىنا 170 جىل - 170 شاقىرىم» اتتى جاياۋلار مارافونىن وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. سەمەيدەن جيدەبايعا دەيىنگى جولدىڭ تۋرا 170 شاقىرىمعا تەڭ بولۋىنىڭ سيمۆولدىق ءمانى بار. مارافون كەزىندە ەلدى مەكەندەردە، جول بويىنداعى كەمپينگتەردە ويىن- ساۋىق باعدارلاماسى ۇيىمداستىرىلادى»، - دەدى رۋسلان قايىرسىنوۆ.

ەسكە سالايىق، ۇلى اقىن ءارى ويشىل اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 170 جىلدىعى 2015 - جىلدىڭ 3-9 - تامىزى ارالىعىندا شىعىس قازاقستاننىڭ اباي اۋدانىندا تويلانادى. «اباي تويى - حالىق تويى» اتتى نەگىزگى ءىس- شارا اياسىندا «قازاقتا اباي دارا، اباي دانا» وبلىستىق اقىندار ءمۇشايراسى، «ادامزاتتىڭ ءبارىن ءسۇي، باۋىرىم دەپ...» رەسپۋبليكالىق ايتىس، ساحنالاندىرىلعان قويىلىمدار، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى بويىنشا جارىستار، كونسەرتتەر وتكىزىلەدى. مەرەيتوي شەڭبەرىندە قازىردىڭ وزىندە 20 دان استام شارا ۇيىمداستىرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram