اقمولا وبلىسىندا قازاقستاندا بولۋ ەرەجەلەرىن بۇزعان 16 قىتاي ازاماتىنا ايىپپۇل سالىندى

None
None
  استانا. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كوشى- قون سالاسىنداعى زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ 16 ازاماتىنا ايىپپۇل سالىندى.

 «اقمولا وبلىسى بۋراباي اۋدانىنىڭ مامانداندىرىلعان اكىمشىلىك سوتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كوشى- قون سالاسىنداعى زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ 16 ازاماتىنا قاتىستى اكىمشىلىك ىستەرىن قارادى. سوت وتىرىسىندا قۇقىق بۇزۋشىلار ءوز كىناسىن تولىق مويىندادى جانە «كوشىپ كەلۋشىلەردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا كەلۋىنىڭ جانە وندا بولۋىنىڭ، سونداي- اق ولاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان كەتۋىنىڭ قاعيدالارىن جانە كوشى- قون باقىلاۋىن جۇزەگە اسىرۋ، سونداي- اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىنان زاڭسىز وتەتىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا زاڭسىز بولاتىن شەتەلدىكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامداردى، سونداي- اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا كەلۋگە تىيىم سالىنعان ادامداردى ەسەپكە الۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2012 -جىلعى 21 - قاڭتارداعى №148 قاۋلىسىنىڭ تالاپتارىن بۇزعانىن راستادى» ، دەپ اقمولا وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

ق ح ر- نىڭ ازاماتتارى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى كودەكسىنىڭ 517-بابىنىڭ 4-بولىگىندە كورسەتىلگەن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعاندارى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلىپ، ءارقايسىسىنا 15-ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋ جازاسى كەسىلدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram