بيزنەسمەن وريفدجان شاديەۆ مەملەكەتكە 15 ميلليارد تەڭگە قايتاراتىن بولدى

None
استانا. قازاقپارات - پروكۋراتۋرانىڭ ارالاسۋىنان كەيىن جوعارعى سوت بيزنەسمەن و. ك. شاديەۆتى 15 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارىز سوماسىن ۇلتتىق بانككە قايتارۋعا مىندەتتەدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، جوعارعى سوت ساتىسى ارقىلى «جايىق مۇناي» ج ش س- نى شارتتىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداماعانى ءۇشىن 580 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇلدى بيۋدجەتكە تولەۋ تۋرالى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىنىڭ زاڭدىلىعى دالەلدەندى.

كاسىپكەرلەردىڭ مۇددەلەرى ءۇشىن پروكۋرورلاردىڭ اكتىلەرى نەگىزىندە 9 سوت اكتىسى، سونىڭ ىشىندە 7 سوت اكتىسى باس پروكۋروردىڭ نارازىلىعىمەن قايتا قارالدى.

مىسالى، جوعارعى سوت «ستروياستەس» ج ش س- عا 859 ميلليون تەڭگەگە سالىقتاردى ەسەپتەۋ تۋرالى نەگىزسىز حابارلامانى بۇزدى.

«تاعى دا ءبىرقاتار ىستەرگە قاتىستى باس پروكۋراتۋرانىڭ نارازىلىعىمەن جەر، تۇرعىن ءۇي زاڭناماسى سالاسىنداعى ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى قورعالدى.

ناتيجەسىندە، پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكتىلەرىنىڭ نەگىزىندە ازاماتتىق جانە اكىمشىلىك ىستەر بويىنشا ءبىرىڭعاي سوت تاجىريبەسى قالىپتاستى. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار جالعاسۋدا»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

رەداكتور

ايدار وسپاناليەۆ


سوڭعى جاڭالىقتار