قازگيدرومەت ماۋسىمنىڭ 14 ى كۇنگى كۇن رايى بولجامىن جاريالادى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» ر م ك- سى ماۋسىمنىڭ 14 ى كۇنگى كۇن رايى بولجامىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

كاسىپورىن تاراتقان دەرەكتەرگە قاراعاندا، قازاقستان تەرريتورياسىنىڭ باسىم بولىگىنە ءالى دە تسيكلوننىڭ جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق اعىنداردىڭ ىقپالىندا بولادى. سوعان بايلانىستى كۇن رايى قۇبىلمالى بولادى، نايزاعايمەن بىرگە جاڭبىر جاۋادى، سونىمەن بىرگە بۇرشاق جاۋىپ، داۋىل تۇرادى، ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا نوسەر جاۋىن جاۋادى.

رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى، وڭتۇستىك- باتىستا، وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل تۇرادى. اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا نايزاعاي ويناپ، كۇندىز بۇرشاق جاۋادى، داۋىل تۇرادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.

تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، كۇندىز باسىم بولىگىندە نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋادى، داۋىل تۇرادى، نايزاعاي كەزىندە جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.

تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋادى، داۋىل تۇرادى، كۇندىز سولتۇستىك- شىعىسىندا، شىعىسىندا جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى.

الماتى وبلىسىندا نايزاعاي وينايدى، نايزاعاي كەزىندە جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 25 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، شىعىسىندا نايزاعاي ويناپ، داۋىل تۇرادى، بۇرشاق جاۋادى، جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا تۇمان بولادى.

پاۆلودار وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، كۇندىز ورتالىعىندا نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋادى، نايزاعاي كەزىندە جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.

قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋادى، كۇندىز جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.

جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋادى، داۋىل تۇرادى، كۇندىز جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋنىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.

تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي ويناپ، داۋىل تۇرادى، جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋنىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا شاڭدى داۋىل تۇرىپ، جەل سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى، كۇندىز باتىستا، وڭتۇستىگىندە نايزاعاي وينايدى.

كۇندىز قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا شاڭدى داۋىلمەن بىرگە جەل 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە 38 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. قىزىلوردا، شىعىس قازاقستان، الماتى وبلىستارىنىڭ باتىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.

سوڭعى جاڭالىقتار