كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 14 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر- مينيسترلىك

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - 3 ساۋىردەگى مالىمەت بويىنشا 2588 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنان (1563 ك ۆ ي+ جانە 1025 ك ۆ ي-) ەمدەلۋدە.

بۇل تۋرالى قازاقپارات د س م سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

ولاردىڭ ىشىندە -305 پاتسيەنت ستاتسيوناردا، - 2283 ناۋقاس امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە ەم قابىلداۋدا. ك ۆ ي+، ك ۆ ي- شالدىققانداردىڭ اراسىندا: - 14 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، -10 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى وتە اۋىر، -5 ناۋقاس ءو ج ج اپپاراتىندا جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram