قازاقستاندا يمپورتتىق تاۋار مەن ازىق- تۇلىك باعاسى 13 پايىز قىمباتتاعان

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا يمپورتتىق تاۋار مەن ازىق- تۇلىك باعاسى 13 پايىز قىمباتتاعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Energyprom.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

«قاڭتار ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق وندىرۋشىلەر ازىق- تۇلىك سۇرانىسىنىڭ باسىم بولىگىن جەرگىلىكتى ونىممەن قامتاماسىز ەتە الدى. ۇن - 99,7 پايىز، جۇمىرتقا - 97,2 پايىز، جارما مەن كۇرىش - 96,6 پايىز، قۇس ەتى - 95,5 پايىز، وسىمدىك مايى - 88,8 پايىز، ماكارون ونىمدەرى - 96,6 پايىز، كەسپە جانە باسقا دا ۇقساس ۇن ونىمدەرى - 85,1 پايىز جەرگىلىكتى ونىممەن قامتىلدى. ءسۇت ونىمدەرى سەگمەنتىندە وزىندىك قامتۋ دەڭگەيى - 84,4 پايىز. الايدا، جەرگىلىكتى وندىرۋشىلەر سارى مايعا دەگەن سۇرانىستىڭ 67,9 پايىز، ىرىمشىك ونىمدەرىنە دەگەن سۇرانىستىڭ 53,7 پايىز عانا جابا ءبىلدى»، دەلىنگەن ماقالادا.

سايتتىڭ مالىمەتى بويىنشا، شۇجىق ونىمدەرىنىڭ 62,3 پايىز، كوكونىس پەن جەمىستىڭ 50,2 پايىز، وڭدەلگەن جانە كونسەرۆىلەنگەن بالىقتىڭ 47,6 پايىز، شوكولادتىڭ 36,2 پايىز، قانتتىڭ 35,8 پايىز، شاي مەن كوفەنىڭ 29,9 پايىز جەرگىلىكتى ونىممەن قامتىلعان.

«قاڭتار ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا يمپورتتىق تاۋار مەن ازىق- تۇلىك باعاسى ءبىر جىلدا 12,8 پايىز قىمباتتاعان. ونىڭ ىشىندە ت م د ەلدەرىنەن كەلەتىن يمپورتتىڭ باعاسى 21,3 پايىز، وزگە ەلدەردەن كەلەتىن تاۋار باعاسى 4,9 پايىز وسكەن. ازىق- تۇلىكتىڭ ىشىندە قانت پەن قانتتان جاسالاتىن كونديتەرلىك ءونىم باعاسى 38,7 پايىز، ەت، بالىق، تەڭىز ونىمدەرىنىڭ باعاسى 32,3 پايىز، ماي ونىمدەرى 26,9 پايىز، شۇجىق ونىمدەرى 20,6 پايىز، كۇنباعىس مايى 15 پايىز قىمباتتاعان»، - دەپ جازادى Energyprom.kz.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram