كوروناۆيرۋستى 13 قازاقستاندىق ەلىمىزدىڭ ىشىندە جۇقتىرعان

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - 13- قازاقستاندىق كوروناۆيرۋستى ەلىمىزدىڭ ىشىندە جۇقتىرعان.

بۇل تۋرالى «حابار 24» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىنەن ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«13 ادام COVID-19 ۆيرۋسىن قازاقستاندا ءجۇرىپ جۇقتىرىپ العان. 29 ادام ۆيرۋستى شەتەلدەن اكەلگەن جانە 26 ادام ۇشاقتا ۆيرۋس جۇقتىرعانمەن بايلانىستا بولعان»، - دەدى داۋرەن ابايەۆ.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ باسىم بولىگىندە، ناقتى ايتقاندا شامامەن 80 پايىزىندا اۋرۋ بەلگىسى جوق نەمەسە ازداعان تۇماۋ بار.

ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى - 68 ادام. نۇر-سۇلتاندا - 35، الماتىدا - 29، قاراعاندىدا - 2، الماتى وبلىسىندا - 1 جانە اقتوبە وبلىسىندا - 1 جاعداي تىركەلگەن.

سوڭعى جاڭالىقتار