قازاقستاندىقتار ناۋرىز ايىندا 13 كۇن دەمالادى

None
None
استانا. قازاقپارات - ناۋرىز ايىندا قازاقستان حالقى، مەرەكە كۇندەرىن قوسقاندا، 13 كۇن دەمالادى، دەپ حابارلايدى «قازاقپارات» ح ا ا ءتىلشىسى.

بيىل 8 -ناۋرىز مەرەكەسى بەيسەنبى كۇنگە تۋرا كەلەدى. 9 -ناۋرىزداعى جۇمىس كۇنى قر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن 3 -ناۋرىز، سەنبىدە وتكىزىلەدى. وسىلايشا، قازاقستاندىقتار 8 -ناۋرىزدان 11 ىنە دەيىن ءتورت كۇن قاتارىنان دەمالادى. بۇل بەس كۇندىك ەڭبەك اپتاسىمەن جۇمىس ىستەيتىندەرگە قاتىستى.

ق ر ەڭبەك كودەكسى 85-بابىنىڭ 3-تارماعىنا سايكەس، مەرەكە كۇندەرى جۇمىس ۋاقىتىن ءتيىمدى پايدالانۋ ماقساتىندا، ۇكىمەت دەمالىس كۇندەرىن باسقا جۇمىس كۇندەرىنە وتكىزۋگە قۇقىلى.

ناۋرىزدىڭ 21 ىنەن 23 ىنە دەيىن - سارسەنبى، بەيسەنبى، جۇما كۇندەرى ەلدە ناۋرىز مەيرامى تويلانادى. دەمەك، قازاقستاندىقتار ول اپتادا قاتارىنان بەس كۇن دەمالادى.

جالپى، 4، 17، 18 جانە 31 -ناۋرىزداعى دەمالىس كۇندەرىن قوسا ەسەپتەگەندە، قازاقستان حالقى كوكتەمنىڭ العاشقى ايىندا 13 كۇن دەمالادى.

سوڭعى جاڭالىقتار