ا ق ش- تا ءبىر تاۋلىكتە 1243 ادام قايتىس بولدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – وتكەن تاۋلىكتە ا ق ش- تا كوروناۆيرۋستان 1243 ادام قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى ت ا س س دجون حوپكينس ۋنيۆەرسيتەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.

بۇعان دەيىن كوروناۆيرۋس قۇرباندارىنىڭ سانى بويىنشا رەكوردتىق دەڭگەي 27 - ناۋرىزدا يتاليادا تىركەلدى. يتاليادا ءبىر كۇندە 969 ادام قايتىس بولعان ەدى.

كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋى بويىنشا ا ق ش ءبىرىنشى ورىندا تۇر. ا ق ش- تا كوروناۆيرۋستان 5116 ادام قايتىس بولىپ، 215 مىڭنان استام ادام جۇقتىرعان.

www.24.kz


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram