استانادا 120 سارباز اسكەري انت قابىلدادى

None
استانا. قازاقپارات - ەلورداداعى «وتان قورعاۋشىلار» الاڭىندا اقمولا وڭىرلىك گارنيزونىنىڭ 68665№ اسكەري بولىمىنە كوكتەمگى شاقىرىلىممەن كەلگەن 120 سارباز سالتاناتتى تۇردە انت قابىلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

شارا «وتان انا» مونۋمەنتىنە گۇل شوقتارىن قويۋدان باستالدى. وعان قارۋلى كۇشتەردىڭ ارداگەرلەرى، گارنيزوننىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى، «جاس سارباز» اسكەري-پاتريوتتىق قوزعالىسىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى، اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردىڭ تۋعان-تۋىستارى قاتىستى.

photo

68665№ اسكەري ءبولىمنىڭ استاناداعى بريگادا كومانديرىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىس جونىندەگى ورىنباسارى تالعات قۇلمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بورىشىن وتەۋگە كەلگەن جاستاردىڭ ءبارى جاس جاۋىنگەر كۋرسىنان ابىرويمەن ءوتىپ، ءبىر اي ىشىندە اسكەري ءىستىڭ نەگىزدەرىن يگەرىپ ۇلگەرگەن.

photo

بۇگىن انت بەرگەن ساربازدار دەسانتتىق قۇرام قاتارىندا دەنە دايىندىعىن نىعايتىپ قانا قويماي، جوعارى وقۋ ورىندارىنا جەڭىلدىكپەن تۇسۋگە مۇمكىندىك الادى.

photo

«بۇگىن الدارىڭىزدا 120 سارباز انت قابىلدادى. بۇلار انت قابىلداپ بولعاننان كەيىن ءبىر بولىگى شابۋىلداۋشى باتالونعا، ءبىر بولىگى مينامەتتىك باتارەيا جانە اۋەگە قارسى قورعانىس باتالونىنا بولىنەدى.

photo

اسكەري بورىشتارىن ءبىر جىلدىڭ ىشىندە وتەيدى. ساربازدار جامبىل، الماتى، تۇركىستان، قاراعاندى وبلىستارىنان جانە الماتى قالاسىنان شاقىرىلعان»، - دەدى پودپولكوۆنيك.

photo

جالپى بۇگىن قازاقستا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ «وڭتۇستىك»، «شىعىس»، «استانا» وڭىرلىك قولباسشىلىقتارىندا قىزمەت وتكەرىپ جاتقان قۇرلىق اسكەرلەرى اسكەري بولىمدەرىنىڭ ءۇش مىڭنان استام ازاماتى اسكەري انت بەرۋ ءراسىمىن وتكەردى.

photo

سونىڭ ءبىرى - الماتى وبلىسىنان استانادا بورىشىن وتەۋگە شاقىرىلعان قاتارداعى جاۋىنگەر دىنمۇحامەد نۇربولات.

photo

«ءبىر ايدا ارميانىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە ۇيرەندىم. ال اسكەري انت قابىلداعان كۇن ءارقاشان ەسىمدە قالارى ءسوزسىز»، - دەيدى سارباز.

photo

ساربازدىڭ اكەسى نۇربولات نۇعىمانوۆ دىنمۇحامەدتىڭ ءبىر ۇيدە ءتورت قىزدىڭ اراسىنداعى جالعىز ۇل ەكەنىن ايتادى.

photo

«ءبىر جىل دەگەن نە؟! ءبىز كەزىندە ەكى جىل قىزمەت ەتكەنبىز. ونىڭ ۇستىنە بۇل ءار ازاماتتىڭ بورىشى. ۋنيۆەرسيتەت بىتىرگەننەن كەيىن اسكەرگە بارام دەپ شەشىپتى. قارسى بولمادىق. قازىر اسكەر قاتارىندا ءجۇرىپ ءتۇرلى وقىس وقيعاعا تاپ بولعان ساربازدار تۋرالى اقپارات كوپ شىعادى. ونى ويلاساق، قوبالجيتىنىمىز راس. ءبىزدىڭ بالامىز ءتورت قىزدىڭ ىشىندەگى ءبىر ۇل. ءبىراق ءارقايسىمىز قوبالجي بەرسەك، بالالارىمىزدى ۇيگە تىعا بەرسەك، وتاندى كىم قورعايدى؟ سوندىقتان اتا-انالارعا ايتاتىنىم، دۇرىس ءتۇسىنۋ كەرەك. قازىرگى ارميا باياعىداعىداي ەمەس. وسىندا ارنايى كەلىپ، ءبارىن كوردىم. بالامىزعا بۇكىل جاعداي جاسالعانىنا كوزىمىزدى جەتكىزدىك. سوندىقتان، ەشبىر ۋايىمداماي، بالالارىنا دۇرىس پسيحولوگيالىق باعىت-باعدار بەرىپ، بالالارىن اسكەرگە جىبەرۋگە شاقىرامىن»، - دەدى ول.

photo

انت قابىلداۋ سالتاناتىنان كەيىن جاۋىنگەرلەردىڭ اتا-انالارى اسكەري قىزمەتتىڭ بارىسىمەن، ساربازداردىڭ تۇرمىس جاعدايىمەن تانىسۋعا مۇمكىندىك الدى.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo