ءبىر اۋلەتتىڭ 11 ادامى سۋعا كەتتى: مارقۇمداردىڭ ەڭ ۇلكەنى 40 جاستا، ەڭ كىشىسى 6 دا بولعان

None
تۇركىستان. قازاقپارات - تۇركىستان وبلىسىندا سىرداريا سۋىنا باتىپ كەتكەن 11 ادامنىڭ 3 ەۋى تابىلماي جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

تۇركىستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى سۋعا باتىپ كەتكەن ءۇش ادامدى ىزدەۋ جۇمىستارىنىڭ سۋرەتتەرىن جاريالادى. وندا قۇتقارۋشىلاردىڭ سۋ استىندا جانە جاعالاۋلاردا ىزدەۋ جۇمىستارىن توقتاۋسىز جۇرگىزىپ جاتقانىن كورۋگە بولادى. قايىققا ءمىنىپ، سۋ ورتاسىنداعى قيىندىقتارعا قاراماي ءوز مىندەتتەرىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن اتقارىپ جاتىر.

سۋعا باتىپ كەتكەن تۇرعىنداردىڭ بارشاسى كوكساراي اۋىلىندا تۇراتىن ءبىر اۋلەتتىڭ ادامدارى. ءتىپتى تەكتەرى دە بىردەي. مارقۇمداردىڭ ەڭ ۇلكەنى 40 جاستا بولسا، ەڭ كىشىسىنىڭ جاسى 6 دا بولعان.

ال، بۇگىن جەلىدە مارقۇمداردى كومۋگە ارنالىپ جەر قازىلىپ جاتقانى تۋرالى ۆيدەو تاراپ كەتتى. ونداعى قاتار قازىلعان جەردىڭ كورىنىسى ءاربىر جۇرەكتى اۋىرتارى انىق.

ەسكە سالايىق، قايعىلى جاعداي وتىرار اۋدانىنداعى سىرداريا وزەنىنەن وتەتىن كوپىر ماڭىندا بولدى. سۋعا كەتكەندەردىڭ بارلىعى 4 اعايىندىنىڭ وتباسى مۇشەلەرى، ولار تىيىم سالىنعان جەرگە شومىلۋعا بارعان.

سۋعا كەتكەن 11 ادامنىڭ سەگىزىنىڭ دەنەسى تابىلدى. قالعان 3 ادامنىڭ ءمايىتىن ىزدەۋ جالعاسىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار