استانادا استان ۋلانعان 101 ادام ەم الىپ جاتىر

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ەلوردادا تاماقتان ۋلانعان 18 ادام اۋرۋحانادا جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى نۇر- سۇلتان قالاسى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«استان ۋلانۋ بويىنشا 101 ادام مەديتسينالىق كومەككە جۇگىندى. قازىر 18 ادام ستاتسيونارلىق ەم قابىلداپ جاتىر، ونىڭ ىشىندە 1 ەرەسەك جانە 17 بالا بار. ودان بولەك 83 ادام امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە ەم قابىلداۋ ۇستىندە. ال اۋرۋحانادان جازىلىپ شىققان ادام سانى - 53»، - دەگەن اقپارات تاراتتى باسپا ءسوز قىزمەتى.

حابارلامادا ايتىلعانداي، پاتسيەنتتەردىڭ جالپى جاعدايى ورتاشا، قالىپتى. ەسكە سالا كەتسەك، 13 -ماۋسىم كۇنى ەلوردادا 64 ادام تاماقتان ۋلاندى. بۇكىل ناۋقاس ءوز اۋرۋلارىن ەلوردانىڭ قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىنىڭ بىرىندە تاماق ونىمدەرىن تۇتىنۋمەن بايلانىستىرعان.

كەيىن قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى استان ۋلانىپ اۋرۋحاناعا تۇسكەن 52 ادامنىڭ جاعدايىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram