ورالدا 100 جىل بۇرىن جاسالعان قارۋ جويىلدى

None
None
ورال. قازاقپارات - «قازارماپروم» ج ش س زاۋىتىندا 223 قارۋ بالقىتىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سونىڭ ىشىندە 149 ى - تەگىس ۇڭعىلى مىلتىقتار، 22 ءسى - تراۆماتيكالىق، 18 ءى - گازدى تاپانشالار.

وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن تۇسكەن مالىمەتكە قاراعاندا، بۇلار - تۇرعىندار ەرىكتى تۇردە تاپسىرعان، سونداي-اق تاركىلەنگەن، سوت ۇكىمدەرىمەن الىنعان قارۋلار. ولاردىڭ ءارقايسىسى كوميسسيالىق تەكسەرۋدەن وتكىزىلىپ، تىركەلىپ، جويۋعا رۇقسات بەرىلگەن.

وسى قارۋلاردىڭ ىشىندە 1919-جىلى تۋلا قارۋ-جاراق زاۋىتىنان شىعارىلعان ناگان دا بار.

قارۋلار بالقىتىلعاننان كەيىن ودان كەمىندە 200 كەلى مەتال الىنادى.

ايتا كەتەيىك، ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى قارۋ جويۋ شاراسىن ءار توقسان سايىن وتكىزەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار