الماتىدا ەليتالىق ءۇي يەلەرى بيۋدجەتكە 100 ميلليون تەڭگە قارىزدار

None
None
الماتى. قازاقپارات - الماتىدا ەليتالىق ءۇي يەلەرى بيۋدجەتكە 100 ميلليون تەڭگە قارىزدار، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

مەدەۋ اۋداندىق مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى مۇلىك پەن جەر سالىعىن ءوندىرۋ بويىنشا قىزۋ جۇمىس اتقارىپ كەلەدى.

مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 2017 -جىلعى مۇلىك جانە جەر سالىعىن تولەۋ 1- قازاندا اياقتالعانىنا قاراماستان، بۇل ۇيلەردىڭ يەلەرى قارىزىن جابۋعا اسىعار ەمەس.

 بۇل ۇيلەردىڭ كوپشىلىگى قالانىڭ باقۋاتتى اۋداندارىندا ورنالاسقان. اتاپ ايتقاندا، دوستىق، وڭداسىنوۆ، وسپانوۆ، گورنايا كوشەلەرى مەن «قىز- جىبەك»، «كوكتوبە»، «گورنىي گيگانت» اۋداندارىندا. بۇگىندە اتالعان ەليتالىق پاتەرلەر مەن ۇيلەردىڭ قارىزى 167 ميلليون تەڭگەگە جەتتى.

ماسەلەن، دوستىق كوشەسىندەگى اۋدانى 1000 شارشى مەتردەن اساتىن، قۇنى 185 ميلليون تەڭگەلىك ءزاۋلىم ءۇيدىڭ يەسى بيۋدجەتكە 1,1 ميلليون تەڭگە بەرۋى كەرەك. بورىشكەرلەر اراسىندا بىرنەشە پاتەرىنە سالىق تولەمەي جۇرگەندەر بار.

بارلىق قارىزدار تۇلعالار بويىنشا ءىس ماتەريالدارىن سوت ورىنداۋشىلارىنا بەرۋ تۋرالى سالىق بۇيرىقتارى ازىرلەنىپ جاتىر.

سالىق ورگاندارى قارىزدى ءوندىرۋ ءۇشىن بانك وپەراتسيالارىن توقتاتادى، سالىق تولەۋشىلەردىڭ شەتەلگە شىعۋىنا تىيىم سالادى.

ودان بولەك، كەلەسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن بورىشكەرلەردىڭ اتى ب ا ق بەتتەرىندە جاريالانادى. ولاردىڭ اراسىندا ەلىمىزگە بەلگىلى ازاماتتار بار.

اۆتور: گۇلميرا  عوسمانالي

سوڭعى جاڭالىقتار