ارقالىقتا ءبىر مەزەتتە 1000 دومبىراشى قازاق كۇيلەرىن ورىندادى

None
None
ارقالىق. قازاقپارات - ۇلتتىق دومبىرا كۇنى جانە احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ 150 جىلدىق مەرەيتويى اياسىندا ارقالىق قالاسىندا 1000 دومبىراشى ءبىر مەزەتتە قازاقتىڭ تانىمال كۇيلەرىن ورىندادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ۇلتتىق ونەر دارىپتەلگەن شاراعا قالالىق حالىق اسپاپتار وركەسترى مەن شاھار تۇرعىندارى قاتىستى. «وركەستر «تەپەڭكوك»، «سالكۇرەڭ» سياقتى حالىق كۇيلەرىن، قۇرمانعازىنىڭ «بالبىراۋىن»، نۇرحان احمەتبەكوۆتىڭ «جەڭىس»، نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ «ءالقيسسا» كۇيلەرىن ناقىشىنا كەلتىرە ورىندادى. وسى شاراعا دايىندىق بارىسىندا 700 ادام قولىنا العاش رەت دومبىرا ۇستاعان»، - دەپ ءمالىم ەتتى قوستاناي وبلىستىق مادەنيەت باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

كۇي شەرتكەندەردىڭ ەڭ ۇلكەنى - 87 جاستاعى دومبىراشى بولسا، ەڭ كىشكەنتايى - 8 جاستاعى ونەرپاز. سونداي- اق، شارا بارىسىندا ءبىر اۋلەتتىڭ 22 مۇشەسى ونەر كورسەتتى.

ۆيدەو اۆتورى: ەسبول جاتقانوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram