ت ج م: 100-دەن اسا ءۇي، 6 ەلدى مەكەن سۋ استىندا قالدى - فوتو

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ساعات 11-00 جاعداي بويىنشا سۋ تاسقىنى كەزەڭى باستالعاننان بەرى 85 تۇرعىن جانە 15 ساياجاي ۇيلەرى، 6 ەلدى مەكەندە 2 الەۋمەتتىك نىسان ەرىگەن قار سۋىنىڭ استىندا قالدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات ت ج م سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

پاۆلودار جانە اقتوبە وبلىستارىنداعى 43 ۇيدەن سۋ بۇرۋ جۇرگىزىلدى. الدىن الا 196 ادام ەۆاكۋاتسيالاندى، ونىڭ ىشىندە سوڭعى تاۋلىكتە 74 ادام، ونىڭ ىشىندە 139-ى ۋاقىتشا ەۆاكۋاتسيالاۋ پۋنكتتەرىندە، 57 سى تۋىسقاندارىندا ورنالاستىرىلدى. اعىمداعى تاۋلىكتە 5 تۇرعىن جانە 15 ساياجاي ۇيلەرىن سۋ باسۋ تىركەلدى، رەسپۋبليكالىق جانە 1 وبلىستىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردىڭ 3 ۋچاسكەسىندە سۋ تاسقىنى بولدى. كوميسسيالىق تەكسەرۋ بارىسىندا ب ق و- نىڭ شالعىن كەنتىندە 4 تۇرعىن ءۇيدى سۋ باسىپ، 15 باس ۇساق مال قىرىلعانى قوسىمشا انىقتالدى. سوڭعى تاۋلىكتە قاراعاندى وبلىسىنىڭ تەمىرتاۋ قالاسىنداعى مىرزا ستانسياسىندا 1 تۇرعىن ءۇيدى ەرىگەن قار سۋى باسىپ، 7 ادام، ونىڭ ىشىندە 5 بالا ەۆاكۋاتسيالاندى.

سۋ باسقان 42 تۇرعىن جانە 15 ساياجاي ۇيلەرى، 2 الەۋمەتتىك وبەكت، اۆتوجولداردىڭ 22 ۋچاسكەسىندەگى سۋ تاسقىنى، ونىڭ ىشىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار - 4، وبلىستىق - 2، جەرگىلىكتى - 16، ونىڭ ىشىندە اۆتوجولداردىڭ 14 ۋچاسكەسىنىڭ شايىلۋى: رەسپۋبليكالىق - 1، جەرگىلىكتى - 13 ۋچاسكە باقىلاۋدا. سۋ تاسقىنى سالدارىنان تۋىنداعان ت ج تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋ ماقساتىندا وڭىرلەر اۋماعىندا ج ا و جانە ت ج م كۇشىمەن 2270,4 مىڭ م3 ەرىگەن قار سۋىن سورۋ، ينەرتتى ماتەريالدارى بار 21891 قاپ توسەۋ، سونداي-اق 250 م2 القاپتا وزەندەردە مۇز كەسۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.


جۇمىستارعا ت ج م، ءى ءى م جانە ج ا و 1067 ادامى، ونىڭ ىشىندە ت ج م جەكە قۇرامى - 331، ت ج م، ءى ءى م جانە ج ا و 441 بىرلىك تەحنيكاسى، ونىڭ ىشىندە ت ج م- ڭ 85 تەحنيكاسى، ت ج م جانە ج ا و 141 سۋ ايدايتىن قۇرالى، ونىڭ ىشىندە ت ج م- ڭ 66 قۇرالى جانە ت ج م جانە ج ا و 10 ءجۇزۋ قۇرالى، ونىڭ ىشىندە ت ج م- ڭ 6 قۇرالى.

«قازگيدرومەت» ر م ك دەرەكتەرى بويىنشا الداعى تاۋلىكتەردە اقمولا، اقتوبە، شقو، ب ق و، قاراعاندى، قوستاناي، پاۆلودار، س ق و جانە نۇر-سۇلتان قالالارىندا جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى ازداعان جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى.

عارىشتىق مونيتورينگ دەرەكتەرى بويىنشا، قارمەن جابۋ الاڭى-%40 دان از، گازسىزداندىرۋدىڭ باسىم بولىگى ەلدىڭ ورتالىق جانە سولتۇستىك وڭىرلەرىندە بايقالادى.
سوڭعى جاڭالىقتار