پرەزيدەنت سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن وڭىرلەردىڭ بىرىنە جۇمىس ساپارىمەن بارادى

Президент ұшақ
Фото: Ақорда

استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جۇمىس ساپارى تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپاءسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي Facebook الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسى ارقىلى ءمالىم ەتتى.

«مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 4 -ءساۋىر كۇنى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن وڭىرلەردىڭ بىرىنە جۇمىس ساپارىمەن بارادى. ساپار تۋرالى قوسىمشا اقپارات كەيىنىرەك حابارلانادى»، - دەپ جازدى بەرىك ءۋالي.

بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە بولعان سۋ تاسقىنى سالدارىنان تۋىنداعان توتەنشە جاعدايعا بايلانىستى شۇعىل كەڭەس وتكىزدى.

مەملەكەت باسشىسى جاعدايدى قالىپقا كەلتىرۋ ءۇشىن شۇعىل شارالار قابىلداۋمەن قاتار، جۇيەلى جۇمىس قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

سونداي-اق پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن سۋ تاسقىنىنا قارسى شارالاردى ۇيلەستىرۋ جانە قارعىن سۋ ءجۇرۋ كەزەڭىنىڭ سالدارىن جويۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق شتابتىڭ وتىرىسى ءوتتى.

اۆتور

باقىتگۇل اباي قىزى

سوڭعى جاڭالىقتار