قازاقستاندا تاسقىننان بۇلىنگەن ۇيلەردىڭ سانى قانشا

Ақтөбе облысы
Фото: Алтынай Сағындықова

استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قانات مىڭبايەۆ «ءبىز بىرگەمىز» جالپى ۇلتتىق تەلەكوپىرىندە تاسقىن سالدارىنان بۇلىنگەن ۇيلەردىڭ سانىن اتادى.

«قازىرگى تاڭدا 12 مىڭعا جۋىق تۇرعىن ءۇي سۋ استىندا قالىپ، ءبۇلىندى دەپ ەسەپتەلدى. ودان بولەك 23 مىڭداي ساياجاي بار. بۇل جەردە ەندى 3 مىڭنان استام تۇرعىن ءۇي تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتتى. ونىڭ ىشىندە 1505 ءۇي جارامسىز دەپ تانىلدى. 1700 دەي ءۇيدى جوندەۋگە بولادى. بۇل - سۋدىڭ بەتى قايتقان وڭىرلەردىڭ بەرىپ وتىرعان اقپاراتى»، - دەدى مينيسترلىك مامانى.

كوميتەت وكىلى تاسقىن سالدارىنان باسپاناسىز قالعان تۇرعىنداردىڭ الدىندا ءۇش جول بار ەكەنىن ەسكە سالدى.

«قازىرگى تاڭدا ءۇش مەحانيزم بار. ونىڭ ءبىرى - زارداپ شەككەن باسپانا جارامسىز بولعان جاعدايدا جاڭادان ءۇي سالۋ. ەكىنشىسى - قولدانىستاعى تۇرعىن ءۇيدى جوندەۋ. ءۇشىنشى - سول وڭىردەن جاڭا تۇرعىن ءۇي ساتىپ الىپ بەرۋ. ەگەر ساياجاي اۋماعىنداعى ءۇي بۇلىنسە، ول تۇرعىننىڭ جالعىز باسپاناسى بولسا، ول دا مەملەكەت تاراپىنان وتەلەدى»، - دەدى قانات مىڭبايەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار