بيىل ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ قالاي وتەدى

ҰБТ
Фото: Kazinform

استانا. KAZINFORM - بيىل ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ ەلىمىزدىڭ ءار ايماعىندا ءارتۇرلى ۋاقىتتا باستالادى.

«توتەنشە جاعداي رەجيمى جاريالانعان 6 وبلىس تالاپكەرلەرى ءۇشىن ۇ ب ت كەيىنىرەك باستالادى. اتاپ ايتقاندا، اقمولا، اقتوبە، اتىراۋ، باتىس قازاقستان، قوستاناي جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى ءۇشىن ۇ ب ت- عا تىركەلۋ 6 -مامىردان 20 -مامىرعا دەيىن، ال تەستىلەۋ 25 -مامىر مەن 12-شىلدە ارالىعىندا وتەدى»، - دەگەن اقپارات تاراتتى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى.

قالعان ءوڭىردىڭ تالاپكەرلەرى ءۇشىن ۇ ب ت- عا وتىنىشتەردى قابىلداۋ مەرزىمى - 6-مامىردان 14-مامىرعا دەيىن. ال ۇ ب ت 16-مامىردا باستالىپ، 5-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى.

سونداي-اق، مينيسترلىك 2024 -جىلى بارلىق تالاپكەر ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى ەكى رەت تاپسىرىپ، ۇزدىك ناتيجەمەن گرانت كونكۋرسىنا قاتىسا الاتىندىعىن حابارلاپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار